Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Snizamo
tevens handelend onder de namen:
Blink jeans co

Statutair gevestigd te Zoetermeer en tevens kantoorhoudende te Zoetermeer

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage

ALGEMEEN
1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Snizamo gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor betreffende overeenkomst.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Snizamo een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van Snizamo zijn geheel vrijblijvend.
2. Bij samengestelde prijsopgaven kunnen deelbestellingen niet tegen een evenredige prijs worden gegarandeerd.
3. Alle specificaties worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, doch gelden altijd bij benadering. Alle bij een aanbieding verstrekte catalogi, tekeningen, modellen, begrotingen, plannen en andere bescheiden blijven eigendom van Snizamo en moeten op eerste verzoek franco worden geretourneerd.
4. Indien de wederpartij na aanvraag van een aanbieding geen overeenkomst wenst te sluiten, is Snizamo gerechtigd om de wederpartij te belasten voor alle kosten verbonden aan de aanbieding.

OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Snizamo, danwel doordat door c.q. namens Snizamo uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
2. De tekst van het contract en/of de opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst volledig weer. Aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeengekomen prestaties gelden eerst na schriftelijke aanvaarding door Snizamo, danwel nadat Snizamo daaraan uitvoering heeft gegeven. Snizamo is gerechtigd alle aanvullingen en wijzigingen tegen geldende tarieven in rekening te brengen en de overeengekomen levertijd daaraan aan te passen.
3. De wederpartij is verplicht om Snizamo zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dat naar haar mening meebrengt, is Snizamo gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Bij overeenkomsten met meerdere personen wordt ieder van hen hoofdelijk gebonden.

PRIJZEN
1. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn/kantoor van Snizamo (ex works), zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, en exclusief de niet specifiek in de overeenkomst opgenomen kosten zoals verpakking, vervoer, in- en uitlading, installatie, montage en verzekering.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de arbeidslonen of kosten van produktie of materialen stijgen, is Snizamo gerechtigd die verhoging door te berekenen aan de wederpartij. Bij een verhoging van meer dan 10% binnen drie maanden na sluiting van de overeenkomst, zal Snizamo daar opgave van doen aan de wederpartij. De wederpartij is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos schriftelijk te annuleren, tenzij Snizamo de overeenkomst alsnog wenst uit te voeren onder doorberekening van een geringere of zonder verhoging.
3. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen gesteld in Euro's. Valutafluctuaties worden aan de wederpartij doorberekend.

ANNULERING
1. Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, is Snizamo gerechtigd 40% van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten in rekening te brengen. Snizamo behoudt zich het recht voor op volledige vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel. Snizamo is nimmer gehouden een annulering te accepteren.

LEVERING
1. Alle leveringen vinden plaats vanaf het magazijn/kantoor van Snizamo. Het risico gaat op het moment van levering over op de wederpartij. Zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat die voor vervoer bij Snizamo klaarstaan. Diensten worden geacht te zijn geleverd zodra Snizamo de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Indien de te leveren zaken en/of diensten bestaan uit gedeelten met zelfstandige betekenis, is Snizamo gerechtigd tot levering in gedeelten welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
3. Snizamo is gerechtigd om zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de overeenkomst, indien dat een gelijkwaardig of beter resultaat voor de wederpartij oplevert. 4. Bij duurovereenkomsten en levering op afroep is de wederpartij gehouden de overeengekomen.
hoeveelheid produkten en/of diensten binnen de overeengekomen periode af te nemen, en wanneer geen periode is bepaald binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij afroeporders is de wederpartij gehouden Snizamo een redelijke leveringstermijn te gunnen van tenminste 5 werkdagen.
5. De opgegeven leveringstermijnen worden naar beste inschatting gegeven en door Snizamo nagestreefd, doch gelden altijd bij benadering. De levertijd gaat eerst in na ontvangst van alle door de wederpartij te verstrekken informatie, materialen , vooruitbetalingen en confirmatie van accreditieven.
6. Snizamo zal de wederpartij informeren wanneer de levertijd zal worden overschreden en opgave doen van de verwachte nieuwe levertijd, bij gebreke waarvan de wederpartij schriftelijk een redelijke nieuwe termijn kan stellen. Bij overschrijding van een leveringstermijn is Snizamo nimmer gehouden tot enige schadevergoeding, doch na een periode van vier weken na schriftelijke ingebrekestelling is de wederpartij bij verwijtbare niet-tijdige levering gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer instandhouding van het niet-nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd.
7. Op de wederpartij rust een afnameverplichting. Indien de wederpartij de geleverde zaken niet tijdig afneemt, is Snizamo gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan en/of na zeven dagen de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, en de wederpartij dien conform te belasten. EMBALLAGE
1. Emballage wordt op de factuur apart in rekening gebracht. Uitsluitend wanneer de emballage binnen een week na levering in onbeschadigde en gereinigde staat door Snizamo franco retour is ontvangen, zal de berekende emballage worden gecrediteerd.

VERVOER
1. Snizamo kan, op verzoek van de wederpartij of wanneer de goede uitvoering van de overeenkomst dat meebrengt, zorgdragen voor het vervoer van de geleverde zaken naar het vestigingsadres van de wederpartij of een door de wederpartij op te geven adres.
2. Alle vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Snizamo< adviseert de wederpartij te allen tijde een afdoende verzekering af te sluiten.
3. Het vervoermiddel, de vervoerder, de verpakking en de route zullen door Snizamo naar beste inschatting worden bepaald, tenzij de wederpartij nadrukkelijke instructies dienaangaande heeft verstrekt en de eventuele meerkosten draagt.

OVERMACHT
1. Bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort tot die omstandigheden zijn opgeheven.
2. Onder "overmacht" zijn onder andere in ieder geval begrepen: calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer, bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Snizamo en/of haar leveranciers.
3. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Snizamo is na ontbinding gerechtigd om de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door Snizamo voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Snizamo blijft eigenaar van alle geleverde zaken tot het moment dat de wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van alle verrichte en nog te verrichten leveringen jegens Snizamo heeft voldaan, inclusief de verplichtingen wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.
2. De wederpartij is gehouden alle zaken herkenbaar als eigendom van Snizamo en afgescheiden van soortgelijke zaken opgeslagen te houden.
3. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet bevoegd rechten op de geleverde zaken te vestigen, noch deze onder enige titel aan derden in gebruik te geven.
4. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt Snizamo voor een bedrag van gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
5. De wederpartij is gerechtigd de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale bedrijfsuitoefening conform bestemming te gebruiken of te verkopen. Bij doorverkoop van zaken waarvan de eigendom nog is voorbehouden of van zaken waarop een medeeigendomsrecht van Snizamo is ontstaan, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Tevens verkrijgt Snizamo op het moment van doorlevering bezitloos pandrecht op de vordering(en) van de wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
6. Indien de wederpartij een van haar contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt, danwel wanneer zij is/wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, haar faillissement is/wordt aangevraagd, is Snizamo gerechtigd om de overeenkomst als geannuleerd door de wederpartij te beschouwen en is Snizamo gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken als haar eigendom terug te vorderen.
7. Na annulering en terugname van zaken is Snizamo gerechtigd de wederpartij te belasten voor annulerings- en terugnamekosten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel. 8. Op straffe van een boete van € 500 per dag is de wederpartij gehouden om Snizamo op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen die wordt verzocht ter effectuering van pandrechten en om de terugname van eigendommen van Snizamo mogelijk te maken, en verleent zij door het aangaan van de overeenkomst aan Snizamo een onherroepelijke machtiging tot het (doen) betreden van alle terreinen en gebouwen waar die eigendommen zich bevinden.

INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten inzake tekeningen, modellen, merken, auteursrechten, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Snizamo voorbehouden. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op de industriële/intellectuele eigendomsrechten van Snizamo, ook wanneer geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door derden te voorkomen c.q. beëindigen.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien.
3. De wederpartij staat er voor in, dat de door haar verstrekte opdracht of gegevens geen inbreuk op rechten van derden of wettelijke bepalingen zal opleveren en vrijwaart Snizamo volledig voor alle aanspraken van derden.

GARANTIE
1. Snizamo verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt.
2. Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, danwel wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Snizamo voldoet.

RECLAMES
1. De wederpartij is gehouden om direct bij levering alle zaken en diensten te controleren op zichtbare tekorten, beschadigingen en gebreken en die direct schriftelijk aan Snizamo te rapporteren. Alle overige reclames betreffende geleverde zaken, diensten en facturen dient de wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Snizamo te melden. De reden van reclameren moet volledig worden weergegeven.
2. Bij gebreke van tijdig reclameren en/of bewerking c.q. verwerking van geleverde zaken wordt de levering respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle reclamerechten dienaangaande.Afwijkingen van de in Nederland gebruikelijke leveringskwaliteit moeten tevoren schriftelijk worden overeengekomen. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van de levering (zoals onder andere: aantal, maatvoering, sortering, kleur, gewicht, uitvoering of ontwerp) zijn nimmer aanleiding tot enige reclame. 3. Slechts indien en voorzover een reclame door Snizamo gegrond wordt bevonden, worden de betalingsverplichtingen van de wederpartij uitsluitend met betrekking tot betreffende (deel)prestatie opgeschort en zal Snizamo binnen een redelijke termijn alsnog de overeengekomen prestatie leveren, tenzij Snizamo er de voorkeur aan geeft de wederpartij voor betreffende (deel)prestatie te crediteren.
4. Indien na tijdig reclameren Snizamo de reclame afwijst en de wederpartij haar claim handhaaft, is Snizamo gerechtigd om door een onpartijdige deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie op kosten van ongelijk een voor beide partijen bindend rapport te laten opmaken.
4. Bij onterechte of niet-tijdige reclamering is Snizamo gerechtigd de wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.
5. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Snizamo onder door haar te stellen condities.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Alle zaken en diensten zullen door Snizamo naar beste vermogen worden geleverd, doch Snizamo aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het rechtstreeks gevolg is van haar grove schuld of opzet. Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en schade bij derden komen nooit voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij wordt geadviseerd zich afdoende te verzekeren.
2. Alle adviezen worden door Snizamo naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en Snizamo is dienaangaande niet aansprakelijk.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Snizamo beperkt tot een redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor betreffende (deel)levering.
Schades moeten binnen tien dagen na ontdekking schriftelijk voor vergoeding worden aangemeld bij Snizamo, bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding. 4. De wederpartij is gehouden om Snizamo te vrijwaren tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.
5. Alle medewerkers van Snizamo en door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen een beroep doen op deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.

TEKORTKOMING & ONTBINDING
1. Indien de wederpartij een van haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, danwel wanneer zij is/wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of haar faillissement is/wordt aangevraagd, danwel beslag onder haar wordt gelegd, worden alle vorderingen van Snizamo op de wederpartij direct volledig opeisbaar en is Snizamo gerechtigd alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verdere leveringen op te schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te eisen, onverminderd het recht van Snizamo op volledige vergoeding van alle vermogensschade en andere schade.

RETENTIE
1. Wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of daartoe niet voldoende zekerheid heeft gesteld, is Snizamo bevoegd tot retentie van alle goederen die zij voor de wederpartij onder zich houdt.

BETALING
1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door Snizamo aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. De wederpartij is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening, tenzij die door Snizamo schriftelijk is toegestaan.
2. Door overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en komen alle verstrekte kortingen direct met terugwerkende kracht te vervallen.
3. Betalingen dienen te worden gedaan in de bij overeenkomst bepaalde valuta, en bij gebreke daarvan in de valuta waarin de facturen zijn gesteld.
4. Alle betalingen strekken -ongeacht andersluidende aanduiding- eerst in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en daarna in mindering op de oudste openstaande factuur.
5. Snizamo is bevoegd om, zowel voorafgaand aan als na het sluiten van iedere overeenkomst, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat de wederpartij zowel aan haar betalingsverplichtingen als alle overige overeengekomen verplichtingen zal voldoen.

RENTE & KOSTEN
1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand over alle openstaande bedragen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.
2. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% over de totale vordering inclusief rente. De gerechtelijke kosten omvatten alle feitelijk gemaakte kosten van rechts- en procesbijstand, inclusief de kosten die het liquidatietarief teboven gaan.

TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
1. Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Snizamo gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Handels- en leveringscondities worden bepaald conform de I.C.C. Incoterms, zoals meest recentelijk vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
3. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Snizamo gesloten overeenkomsten kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen onze vestigingsplaats(en). Snizamo blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de Wet of internationale verdragen bevoegd is daarvan kennis te nemen.

SLOTBEPALINGEN
1. Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
2. Snizamo is gerechtigd haar handelsvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe leveringsen betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Snizamo 

Bestellijst  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00